صورت مالی به همراه یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 31 خرداد ۱۳۹۸

صورت مالی به همراه یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱