بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از کارخانه شیشه همدان

دانشجویان علاقمند دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی جناب آقای دکتر تقی خانی معاونت محترم آموزش دانشکده و همراهی  مسئولین محترم دانشکده مهندسی شیمی در روز 6 مهرماه 1391 از کارخانه شیشه همدان بازدید نمودند. بازدیدکنندگان پس از استقبال و خیر مقدم و توضیحات مقدماتی، به ترتیب از واحد خردایش و آرایش سیلیس، آزمایشگاه، کوره و خط تولید، کنترل کیفیت، بسته بندی محصولات واحد 1 و واحد چاپ بازدید نمودند. جناب آقای دکتر تقی خانی از بازدید صورت گرفته ابراز رضایت بسیار کرده و آن را بسیار مفید ارزیابی نموده و بر گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه تاکید فرمودند.